Zeventig, tachtig of negentig jaar zijn de overlevenden van de sjoa (Holocaust). Zij dragen verdriet en herinneringen in hun binnenste mee. Tegelijk zijn zij een teken van hoop voor nieuwe generaties in Israël. De beloften van de Eeuwige worden werkelijkheid. Er wonen ouderen en kinderen in Jeruzalem. Het volk Israël leeft!

Er zullen weer oude mannen en vrouwen zitten op de pleinen van Jeruzalem, ieder met zijn stok in zijn hand vanwege de hoge leeftijd. De pleinen van de stad zullen vol worden van jongens en meisjes die spelen op haar pleinen. (Zach. 8:4,5)

flyerafb voorzijdeProjectondersteuning vanuit deze actie

– Stichting Zikna in Amsterdam. Onder leiding van Rabbijn Katz worden oudere joodse mensen in Nederland bezocht en gesteund bij verwerking van hun levensgeschiedenis. (www.zikna.nl)
– Chanoekaviering en giften Jeruzalem. For Zions Sake heeft een kleding en goederendepot waar vooral ook veel ouderen die alija maakten naar Israël gebruik van maken. Van de projectbijdrage organiseren zij een chanoekaviering en cadeautjes met noodzakelijkheden voor de mensen in hun omgeving.
– Klussen in Modiin Israël. Lechaim to life, onder leiding van rabbijn Daniel Braun in Tiberias brengt in Israël jongeren in contact met holocaustoverlevenden. Zij starten een nieuw project in Modiin en kunnen de bijdrage goed gebruiken ter ondersteuning van klusprojecten bij ouderen. (www.lechaimtolife.org)

Tot en met januari 2015 zijn uw giften voor deze speciale actie van harte welkom.

 

Geestelijke dimensie
Opnieuw is er een dreigende atmosfeer rondom Israël en het Joodse volk. Het is belangrijk de geestelijke dimensie te begrijpen. De liefde van God gaat uit naar alle mensen. Daarnaast geloven wij dat de Eeuwige ook betrokken is bij de geschiedenis van de volken. Alle profeten in de Bijbel spreken over terugkeer van het Joodse volk naar Israël. Het brandpunt van deze wereld is Jeruzalem. Dat is de stad waar op een dag de Eeuwige bij de mensen komt wonen, tot zegen van alle volkeren.

Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen en Ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat Ik de Eeuwige dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Eeuwige. (Ezechiël 37:14)

Deze actie maakt de uitdaging voor iedereen zichtbaar in deze tijd op te komen voor het Joodse volk. Doneren maakt het eenvoudig om een daad te stellen van solidariteit met Israël.

Overlevenden holocaust
Sderot (37)GAiN neemt het initiatief om ter gelegenheid van ‘70 jaar herinnering’ aandacht te vragen voor de overlevenden van de holocaust. Vanuit welke achtergrond Joodse mensen alija maakten naar Israël brengt veel verschil.  Joden die uit westerse landen kwamen, hebben doorgaans een bestaan opgebouwd. Anderen die uit de voormalige Sovjet-Unie – zoals Oekraïne, Rusland en andere landen kwamen – leven op hoge leeftijd vaak in armoede en isolement. Alle mensen die de verschrikkingen zelf hebben meegemaakt – kampoverlevenden of oorlogswezen die vrijwel hun gehele familie zijn kwijtgeraakt – worstelen met trauma’s.

Unieke actie
Het doel van deze actie is steun aan de overlevenden van de holocaust. Daarmee geeft u ook een teken van solidariteit met het Joodse volk in tijden van opnieuw toenemend antisemitisme. Uniek is dat we dit doen in Israël én in Nederland. Bijzonder is ook dat deze actie niet alleen uw bijdrage vraagt voor een GAiN project, maar ook projecten van andere organisaties delen in de opbrengst.  Zo bouwt GAiN mee aan samenwerking tussen Israëlorganisaties. Uniek is ook dat een christelijke en Joodse stichting samen optrekken in deze actie.

Vul hier uw machtigingsformulier in of geef uw bijdrage via NL29ABNA0451636015 t.n.v. GAiN o.v.v. code 7048 – 70 jaar herinnering.