This page is also available in English.

Betrokken, persoonlijk, actief en gepassioneerd – zo wil GAiN (Global Aid Network) zich inzetten voor gerechtigheid en voor een evenwichtiger wereld waarin minder armoede is. GAiN richt zich daarbij op (nood)hulp en wederopbouw.

Samen met u / jou
Samen met onze partners – want samenwerking is belangrijk – richten we ons op de verwezenlijking van (nood)hulp en wederopbouw. Dit doen we op een praktische manier, waarbij ‘Woord en Daad’ op een evenwichtige wijze samengaan. In de Bijbel wordt meer dan tweeduizend keer gesproken over het thema gerechtigheid. De medewerkers en vrijwilligers van GAiN voelen zich dan ook geroepen om zich hiervoor in te zetten.
GAiN vindt het belangrijk ook anderen bij onze projecten te betrekken door bewustwording, goederen, financiën, hulpreizen, kennisoverdracht en gebed. Samen kunnen we het verschil maken op deze wereld.

Vijf speerpunten
GAiN verleent wereldwijd hulp en kan tevens vaak ad hoc reageren met noodhulp wanneer zich in de wereld rampen voltrekken waarbij internationale hulp is gewenst. GAiN is actief in meer dan veertig landen en heeft meer dan 10.000 vrijwilligers.
We voeren ons werk uit aan de hand van vijf speerpunten:

  • Hulpreizen: Bijzondere en inspirerende reizen voor jong en oud. Je kunt zélf op een praktische manier helpen bij een project dichterbij of verder weg, bijvoorbeeld met kinderwerk, bouwwerkzaamheden en sociaal werk.
  • Logistiek: Vanuit ons distributiecentrum vertrekken met grote regelmaat transporten met hulpgoederen naar Oost-Europa of naar rampgebieden.
  • Noodhulp: Wanneer zich een ramp voltrekt, kan GAiN soms in actie komen voor noodhulp en wederopbouw. Ook kan het noodhulpteam DART in actie komen. Dit team is gespecialiseerd in het verlenen van eerste hulp na een ramp en in traumaverwerking.
  • Ontwikkelingshulp: Via lokale kerken en organisaties bieden we langdurige hulp, vaak aan gemarginaliseerde groepen in de samenleving. We richten ons daarbij op het werken aan een hoopvolle toekomst.
  • Water for Life: Miljoenen mensen hebben gebrek aan schoon (drink)water. GAiN boort diepwaterbronnen in Afrikaanse dorpen en geeft mensen daarmee toegang tot (drink)water én biedt daarnaast het ‘Levende water’ aan.

5

Visie en missie
GAiN helpt mensen in acute of langdurige nood door hen te voorzien van de eerste levensbehoeften en, middels samenwerking, hen de mogelijkheid te geven een toekomst op te bouwen.

GAiN beschouwt hulpverlening en ontwikkelingssamenwerking als een opdracht van God. We zetten ons in om het Bijbelse perspectief van een hoopvolle toekomst door te geven aan mensen die in anderszins hopeloze omstandigheden verkeren.

2016-04-18 11.53.28

Omzien naar vluchtelingen in een kamp in Griekenland (april 2016)

Strategie
GAiN verwezenlijkt haar visie en missie door mensen te activeren, goederen en middelen te verzamelen en deze in te zetten bij eigen projecten of projecten van anderen hiermee te ondersteunen. Daarbij is GAiN zowel gericht op ontwikkelingssamenwerking voor de langere termijn alsmede op het verlenen van noodhulp bij rampen. We hebben onze hulp gestructureerd in de genoemde vijf speerpunten: hulpreizen, logistiek, noodhulp, ontwikkelingshulp en Water for Life.

Financiën
Het werk van stichting GAiN is mogelijk door de giften die we ontvangen. In totaal gaat 93% van de giften naar de doelen van de organisatie. Slechts een klein percentage wordt ingehouden voor overheadkosten, zoals communicatie, fondsenwerving en organisatie. Daarmee hebben we een unieke positie.
Meer weten? Lees het financieel jaarverslag 2015. Bekijk ook het korte jaarverslag van 2016 met de cijfers van dat jaar én de verhalen achter de cijfers.

Betekenis naam GAiN
De letters uit het woord GAiN zijn een afkorting van Global Aid Network (wereldwijd hulp netwerk). De tekst in Jesaja 58: 7 staat centraal: “Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen?
In het Engels betekent GAiN ‘winnen’. Het is onze wens de mensen die wij praktische hulp bieden ook ‘voor God te winnen’. We zetten ons in voor een praktisch evangelie.

Korte geschiedenis
GAiN hulp in AfrikaGAiN is in 1991 opgericht als humanitair project voor de Sovjet-Unie. Inmiddels heeft GAiN negen kantoren en zijn er wereldwijd projecten in meer dan veertig landen. Door de jaren heen zijn goederen en financiën ter waarde van ongeveer 150 miljoen euro gedistribueerd. GAiN is sinds 2008 ook in Nederland vertegenwoordigd. Hier hebben we nu vijftien medewerkers en bijna tweehonderd vrijwilligers.

GAiN is partner van stichting Agapè Nederland, welke onderdeel is van de internationale organisatie Campus Crusade for Christ. GAiN is gevestigd in Australië, Canada, Duitsland, EngelandKorea, Nederland, Oostenrijk, Spanje en de VS.